Kim jesteśmy - Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych

Rozliczenia
Przejdź do treści
O Fudacji

Kim jesteśmy

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2008 roku. Powstała z inicjatywy jej założycieli i Fundatorów – Jolanty i Pawła Januszkiewicz, dla których niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych, przywracanie im zdrowia, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, czy popularyzowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest największą wartością.

Misją Fundacji jest świadczenie wielokierunkowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim. Oprócz pomocy ofiarom wypadków, kładziemy szczególny nacisk na działalność prewencyjną i edukacyjną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Wspieramy placówki medyczne w wyspecjalizowane w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji ofiar.

W naszych działaniach staramy się jednoczyć różne środowiska, firmy i ludzi, dla których wysoki odsetek ofiar w wyniku wypadków drogowych stanowi dostatecznie ważny problem, któremu należy przeciwdziałać. Obszarem naszej działalności jest teren całego kraju.  Zależy nam, by jak największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymała wsparcie i pomoc jaką możemy zaoferować. Naszą pomoc świadczymy zarówno ofiarom, które ucierpiały w wypadku, jak również rodzinom sprawców. Jedynym kryterium, które wyklucza możliwość uzyskania pomocy, to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki Naszej stronie internetowej osoby poszkodowane, ich rodzina i przyjaciele mogą zdobyć informacje w zakresie uzyskania pomocy, nawiązania kontaktu z fachowcami, autorytetami medycznymi, rehabilitantami i psychologami.
Nasza pomoc jest w pełni bezinteresowna. Kierujemy się zasadą, iż czasami najbardziej potrzebujący ludzie najciszej krzyczą. Dlatego i my kierujemy swą pomoc właśnie do tych osób!


Zarząd Fundacji:
  • Ewa Lewandowska – prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
  • Krzysztof Krawczyk – wiceprezes Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych

Rada Fundacji:
  • Paweł Januszkiewicz – przewodniczący rady Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
  • Jolanta Januszkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych


STATUT
AMBER FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH

Postanowienia ogólne
§ 1.
Amber Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

• Pawła Januszkiewicza
• Jolantę Januszkiewicz

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 3010/ 2008 sporządzonym przez notariusza Andrzeja Gruszkę w kancelarii notarialnej w Tuszynie, w dniu 07.07.2008 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Fundacja używa własnych symboli, odznak i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Kształt symboli, odznak i pieczęci określa Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Wielokierunkowa pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
2. Działalność prewencyjna i edukacyjna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego.
3. Wspieranie placówek medycznych wyspecjalizowanych w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji ofiar.
4. Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących pomoc i działania profilaktyczne związane z ruchem drogowym.
§ 6a
Do zadań Fundacji należy również prowadzenie działalności charytatywnej, dobroczynnej, społecznej i wszelkiego rodzaju odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na skutek wypadku;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działalności charytatywnej;
5. Promocji i organizacji wolontariatu;
6. Edukacji, oświaty i wychowania.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie rehabilitacji medycznej poszkodowanych
2. Niezbędną pomoc dla ofiar wypadków i ich rodzin, a w szczególności: medyczną, prawną , psychologiczną, finansową, materialną i opiekuńczą
3. Inicjowanie akcji społecznych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym na rzecz niesienia pomocy poszkodowanym a także promocji bezpieczeństwa drogowego
4. Organizację kursów i szkoleń w zakresie bezpiecznej jazdy, ratownictwa medycznego, znajomości zasad ruchu drogowego
5. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
6. Pomoc społeczną (w szczególności przez dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zajęć rozwojowych, zakupu sprzętu medycznego, zakupu leków oraz inne działania);
7. Działalność informacyjną i promocyjną, w tym przez kampanie społeczne, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, zebrań naukowych;
8. Udzielanie pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej, możliwych do dokumentowania np. fakturą/rachunkiem;
9. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji oraz organizacji pozarządowych (np. OSP, Fundacji, Stowarzyszeń) prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw;
10. Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskiwania środków finansowych na leczenie i rehabilitację;
11. Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożenia zdrowia i życia na drogach;
12. Inicjowanie i organizowanie prezentacji w grupach opiniotwórczych.
§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
a. wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
b. zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z organizacjami krajowymi lub zagranicznymi oraz wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych z kraju lub zagranicy, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może zatrudniać do prowadzenia swych prac pracowników etatowych, zleceniobiorców w ramach umów cywilnoprawnych oraz wolontariuszy.
§ 8a.
Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
1. Do działań nieodpłatnych należą:
a. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
b. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z).
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
d. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
2. Do działań odpłatnych należą:
a. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21. Z),
b. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), z wyłączeniem działalności świadczonej przez Fundację w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.”
d. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), z wyłączeniem działalności świadczonej przez Fundację w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 8b.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 / pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym imprez charytatywnych organizowanych/ współorganizowanych przez Fundację;
4. innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
6. wpłat 1% podatku od podatników;
7. środków pieniężnych rzeczowych otrzymanych z funduszy celowych organów rządowych i samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych na realizację określonych celów Fundacji;
8. sponsoringu.
§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja nie może:
a. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. Wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego Fundacji,
d. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.
5. Dochód Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji
§ 12.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) skreślony
c) Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 14.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 16.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17
skreślony
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, świadczenia pieniężne i nawiązki sądowe,
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy ) złotych — oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 21.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 22.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
Likwidacja Fundacji
§ 23.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
Wypełnij PIT

przez internet i przekaż 1,5% podatku.


PRZEKAŻ DAROWIZNĘ !

Darowizny możecie Państwo przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
Oddział w Łodzi
32 1910 1048 2251 0123 2398 0001
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber
NAPISZ DO NAS
E-MAIL:
kontakt@amber-fundacja.pl

NAPISZ DO NAS LIST:

AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Nastrojowa 60
91-496 Łódź
DANE REJESTROWE:

AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
KRS: 0000311677 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście NIP: 9471957937 REGON: 100583263
Wróć do spisu treści